rozs?dna ocena <i>ex ante</i>

oceny dokonano zgodnie z zasadami rozs?dnie dzia?aj?cego przedsi?biorcy z perspektywy ex ante (prognozy przy podejmowaniu decyzji o danym koszcie)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki