w ca?o?ci

dany koszt jest ponoszony w danym okresie rozliczeniowym w ca?o?ci (je?li nie chodzi o ?rodki trwa?e)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki