zgodnie z regu?ami amortyzacji

dany koszt ponoszony jest w danym okresie odpowiednio do warto?ci amortyzacji (w wypadku ?rodków trwa?ych)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki