niezw?oczne

?rodki obrony koniecznej maj? by? podj?te niezw?ocznie po naruszeniu, art. 343 § 2 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki