niezb?dno?? ?rodków

?rodki podj?te przez posiadacza ruchomo?ci w celu ochrony posiadania musz? by? niezb?dne (art. 343 § 2 zd. 2 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki