szkoda skutkiem

naprawienie szkód nast?puje w trybie administracyjnym i z ograniczeniem do straty, gdy szkoda ta jest nast?pstwem udzielonego wcze?niej pozwolenia wodnoprawnego, chocia?by powsta?ego ju? po jego wyga?ni?ciu (NSA Warszawa, II OW 25/06)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki