zbywca jest uprawniony

zbywca rzeczy ruchomej jest uprawniony do rozporz?dzania rzecz?
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki