umowa i zawiadomienie

przeniesienie posiadania poprzez umow? i zawiadomienie w?adaj?cego, art. 350 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki