umowa w celu wykonania zobow.

zawarcie umowy nast?puje w wykonaniu zobowi?zania wynikaj?cego z uprzednio zawartej umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia,art. 156 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki