inne zobowi?zanie

inne zobowi?zanie do przeniesienia w?asno?ci (art. 156 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki