inne umowy zobowi?zuj?ce

inne umowy zobowi?zuj?ce do przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci, zob. NabycieWlasnosciNieruchomosciCzynnoscPrawna
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki