jednostronna czynno?? prawna

jednostronna czynno?? prawna prowadz?ca do nabycia odr?bnej w?asno?ci lokalu
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki