przes?anki formalne

przes?anki formalne decyzji o wyw?aszczeniu, zob. art. 112 i nast. UGospNier
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki