rzecz inna ni? produkt

szkoda w przypadku odpowiedzialno?ci za produkt nie dotyczy samego produktu, art. 449(7) § 1 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki