przedmiot osobistego u?ytku

odpowiedzialno?? za szkod? na mieniu obejmuje tylko szkody na przedmiotach osobistego u?ytku, art. 449(2) KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki