odp. zajmuj?cego pomieszczenie

odpowiedzialno?? zajmuj?cego pomieszczenie (art. 433 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki