odp. posiadacza budowli

odpowiedzialno?? posiadacza budowli (art. 434 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki