legalne zabudowanie gruntu

legalne zabudowanie gruntu przez spó?dzielni? mieszkaniow? przed 5.12.1990 (art. 35 ust. 4(1) USpó?dzMieszk)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki