przez spó?dzielni? sukcesyj?

zabudowa nast?pi?a przez przez spó?dzielni? powsta?? w wyniku podzia?u spó?dzielni macierzystej (art. 35 ust. 4(1) USpóldzMieszk)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki