posiadanie gruntu dnia 31.7.2007 r.

posiadanie gruntu dnia 31.7.2007 r., czyli dnia wej?cia w ?ycie przepisu art. 35 ust. 4(1) USpó?dzMieszk
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki