wy??czenie nabycia w?asno?ci

nabycie w?asno?ci zosta?o wyra?nie wy??czone przez ustaw?
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki