brak uprawnienia do w?adania rzecz?

brak skutecznego wzgl?dem w?a?ciciela uprawnienia do w?adania rzecz?, art. 222 § 1 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki