ze stosunków prawno-rzeczowych

skuteczne wzgl?dem w?a?ciciela uprawnienie do w?adania rzecz? mo?e wynika? ze stosunków prawno-rzeczowych
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki