oddzia?ywanie na rzecz

naruszenie w?asno?ci (art. 222 § 2 KC) polega na oddzia?ywaniu na cudz? rzecz
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki