oddzia?ywanie pochodzi od cz?owieka

oddzia?ywanie pochodzi od cz?owieka (art. 222 § 2 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki