roszczenie o odszkodowanie

roszczenie w?a?ciciela przeciw posiadaczowi o odszkodowanie za zu?ycie, pogorszenie lub utrat? rzeczy
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki