legitymacja czynna

legitymacja czynna do podniesienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki