posiadacz zale?ny

roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy przys?uguje wobec posiadacza zale?nego, gdy brak jest przepisów szczególnych dotycz?cych stosunku prawnego, jaki ??czy? go z w?a?cicielem (art. 230 KC)
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki