warto?? budynku znaczniejsza od gruntu

warto?? budynku (urz?dzenia) znacznie przekracza warto?? zaj?tej dzia?ki, art. 231 KC
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki